Skip to content

Inštalácia a počiatočný import produktov ZADARMO

Zásady ochrany osobných údajov

Základné ustanovenia

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: “GDPR”) je PRO-website – Ing. Zoltán Tóth (IČO: 45358257, DIČ: 1081165877, Bernolákova 1, 986 01 Fiľakovo, Slovakia) (ďalej len: “správca”).
Čl. I. Vymedzenie základných pojmov
 1. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.
 2. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.
Čl. II. Ochrana osobných údajov
 1. Poskytovateľ týmto prehlasuje, že všetky osobné údaje, ktoré používateľ poskytne poskytovateľovi, resp. ktoré poskytovateľ vyžaduje v rámci registrácie na internetovej stránke www.onlineerp.sk, sú vyžiadané a budú spracované a použité len na plnenie účelu zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a užívateľom a to v súlade so zákonom č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Pri registrácií sa vyžadujú od používateľa osobné údaje v rozsahu a obsahu uvedenom v registračnom formulári. Používateľ registráciou súhlasí s uložením svojich osobných údajov pre uvedený účel a je oprávnený kedykoľvek do nich nazrieť. Poskytovateľ dodržuje pravidlá o ochrane údajov týkajúce sa osobných údajov užívateľa a disponuje s nimi dôverne.
 2. Používateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov a ich uložením do internej databázy zákazníkov poskytovateľa.
Čl. II. Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov
 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol / a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
  Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.
Čl. III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
 1. 1. Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je
  • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 2. 2. Účelom spracovania osobných údajov je
  • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany správcu plniť,
  • zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.
 3. 3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytol / a svoj výslovný súhlas.
Čl. IV. Doba uchovávania údajov
 1. 1. Správca uchováva osobné údaje
  • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
  • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie …. rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 2. 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.
Čl. V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)
 1. 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
  • podieľajúce sa na dodanie tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy,

  • zaisťujúci služby prevádzkovanie e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
  • zaisťujúci marketingové služby.

 2. 2. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.
 3. 3. Prevádzkované služby, zaisťujúce marketingové a podporné služby
  • Google analytics – zaznamenáva cookie a použitie webu
  • Google Adwords – zaznamenáva cookie a použitie webu
Čl. VI. Vaše práva
 1. 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
  • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR.
  • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
  • právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
  • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
  • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok. Odvolať súhlas môžete kedykoľvek vo svojom vlastnom účte zákazníka.
 2. 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.
Čl. VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov
 1. 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 2. 2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä zabezpečeného / šifrovaného prístupu na web, šifrovanie hesiel zákazníkov v databáze, pravidelných aktualizácií systému, pravidelné zálohy systému.
 3. 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.
Čl. VIII. Záverečné ustanovenia
 1. 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
 2. 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
 3. 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol / a.
 4. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.